Стратешка инвестиција во рекреативни простори за рамнотежа помеѓу работата и животот